Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Good for Life werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Ook Good for Life werkt met de Meldcode en heeft daarvoor een document opgesteld waarin staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als een medewerker van Good for Life een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling volgt deze de voor de meldcode verplichte vijf stappen:

  • We brengen eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart.
  • We overleggen met collega's en de leidinggevende. Zo nodig ook met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • We voeren een gesprek met de cliënt of met de ouders.
  • We wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleggen we met Veilig Thuis.
  • We beslissen: hulp organiseren of melden.

Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op: www.meldcode.nl: de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode. www.igj.nl : de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties.

Kiest u voor persoonlijke zorg op maat van Good4Life of wilt u meer informatie over de aanvraagprocedure?


Neem vrijblijvend contact op